Statut
Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II

Preambuła

 

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II przy PMK Wiesbaden powstało z potrzeby serca
w hołdzie Bogu jako dziękczynienie za pontyfikat Jana Pawła II.
Jest to towarzystwo kościelne non profit o charakterze religijnym, kulturalnym i charytatywnym
ściśle związanym z pontyfikatem Jana Pawła II, które stawia sobie za cel popieranie i realizację inicjatyw
podejmowanych przez Fundację Jana Pawła II w Rzymie.
Świadomi wielkości daru jakim dla Kościoła, Ojczyzny i świata była i jest osoba i dzieło Papieża Polaka,
towarzystwo podejmuje działalność mającą na celu wspieranie Fundacji Jana Pawła II
o zachowanie i rozwój duchowego dziedzictwa
oraz o przekazanie go następnym pokoleniom.

 

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Towarzystwo działające na podstawie niniejszego Statutu nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II".
   

§ 2

 1. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II ma swoją siedzibę
  przy Polskiej Misji Katolickiej Wiesbaden, Lessingstr. 19,
  65189 Wiesbaden.
   

§ 3

 1. Towarzystwo jest organizacją non profit o charakterze religijnym, charytatywnym i kulturalnym ściśle związanym z pontyfikatem Jana Pawła II nie prowadzącą działalności dochodowej.

 

Rozdział 2

Cele i sposoby ich realizacji

§ 4

 1. Towarzystwo ma za zadanie współpracę oraz finanso­we wspieranie
  Fundacji Jana Pawła II w Rzymie w zakresie realizacji celów
  określonych jej statu­tem.
   

§ 5

 1. Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Wiesbaden, współpracuje ściśle z Komitetem Koordy­nacyjnym Towarzystw Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Rzymie, który jest łącznikiem pomiędzy watykańską Fundacją Jana Pawła II a lokalnymi lub krajowymi towarzystwami.

 

Rozdział 3

Członkowie towarzystwa

§ 6

 1. Członkiem towarzystwa może być każda osoba indywidualna bez względu na swe pochodzenie oraz prawna tj. organizacje, kluby, stowarzysze­nia, parafie etc, która gotowa jest po­pierać wyżej wymienione cele


§ 7

 1. Członkowie towarzystwa dzielą się na:
 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

 

§ 8

 1. Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne lub reprezentanci osób prawnych, które zostaną przyjęte w poczet członków uchwałą zarządu towarzystwa i uiszczą określoną przez zarząd towarzystwa roczną składkę. Uczestniczą one w walnym zebraniu towarzystwa i mają pełne prawo głosu.
   

§ 9

 1. Członków zwyczajnych przyjmuje zarząd zwykłą większością głosów, po złożeniu przez nich pisemnej deklaracji według wzoru określonego przez zarząd.
 2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez zarząd uchwały o przyjęciu; o podjęciu uchwały o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia zarząd zawiadamia pisemnie zainteresowanego.
 3. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 1. uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków z głosem stanowiącym,
 2. wybierać i być wybieranym do władz towarzystwa,
 3. brać czynny udział we wszystkich formach działalności towarzystwa,
 4. zgłaszać postulaty i wnioski wobec władz towarzystwa i żądać informacji o sposobie ich załatwienia oraz oceniać działalność władz towarzystwa,
 5. otrzymywać od władz towarzystwa pomoc w realizacji statutowych zadań,
 6. korzystać z urządzeń towarzystwa,
 7. korzystać z innych uprawnień wynikających z działalności statutowej towarzystwa,

4. Członek towarzystwa może udzielić pisemnego pełnomocnictwa osobie mającej pełną zdolność do czynności prawnych do wykonywania uprawnień, o których mowa w ust. 1 z wyjątkiem prawa do bycia wybieranym do władz towarzystwa.

 

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
 1. troszczyć się o dobro i rozwój towarzystwa,
 2. uczestniczyć w działalności towarzystwa,
 3. przestrzegać statutu i uchwał władz towarzystwa,
 4. opłacać regularnie składki,

 

§ 11

 1. Członkostwo w towarzystwie ustaje wskutek:
 1. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego lub honorowego,
 2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie,
 3. wykluczenia.
 1. Wykluczenie z towarzystwa może nastąpić w przypadku naruszenia przez członka postanowień statutu, nieprzestrzegania uchwał władz lub niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż jeden rok.
 2. Uchwałę o wykluczeniu podejmuje zarząd. Od uchwały tej członek może się odwołać do Walnego Zebrania Członków, w ciągu 30 dni od jej doręczenia wraz z uzasadnieniem.
 3. Postanowienia ustępów poprzedzających stosuje się odpowiednio do członków wspierających i honorowych.

 

§ 12

 1. Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działaniem towarzystwa, która udziela mu pomocy finansowej lub w jakiejkolwiek innej formie wspiera jego działania.
 2. Członka wspierającego przyjmuje zarząd na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Członkowie wspierający uprawnieni są do korzystania z praw członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje im tylko głos doradczy.
 4. Członkowie wspierający udzielają pomocy towarzystwu w realizacji jego zadań      statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz towarzystwa.
 5. Członkowie wspierający mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 6. Członek wspierający towarzystwo zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 13

 1. Godność członka honorowego, osobom szczególnie zasłużonym dla towarzystwa nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek zarządu.
 2. Członek honorowy towarzystwa korzysta ze wszystkich uprawnień członka zwyczajnego z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego, a na Walnym Zebraniu Członków przysługuje mu tylko głos doradczy.
 3. Członkowie honorowi udzielają pomocy towarzystwu w realizacji jego zadań statutowych i przestrzegają postanowień statutu i uchwał władz towarzystwa.
 4. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach zarządu z głosem doradczym.
 5. Członek honorowy towarzystwa zwolniony jest z obowiązku płacenia składek członkowskich.

 

Rozdział 4

Władze towarzystwa

Postanowienia Ogólne:

§ 14

 1. Władzami towarzystwa są:

            a) Walne Zebranie Członków;

            b) Zarząd;

            c) Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata.
 2. Członkowie zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani są przez Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, chyba że więcej niż połowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu opowie się za wyborami w głosowaniu jawnym.
 3. Wyboru członków zarządu i Komisji Rewizyjnej dokonuje się spośród kandydatów – członków towarzystwa, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie.

 

§ 15

 1. Członkostwo w zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 1. upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji określonej w § 14 ust. 2, uważa się dzień odbycia Walnego Zebrania Członków, na którym zarząd złoży sprawozdanie za ostatni rok działalności.
 2. ustania członkostwa w towarzystwie,
 3. pisemnego zrzeczenia się udziału w tych władzach,
 4. odwołania przez Walne Zebranie na wniosek co najmniej 5 członków towarzystwa.
 1. W razie niedokonania wyboru nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej na Walnym Zebraniu Członków, o którym mowa w ust. 1 lit. a, dotychczasowy zarząd Komisja Rewizyjna pełnią swoje obowiązki do czasu wyboru nowych władz.
 2. Wybór nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej musi zostać dokonany najpóźniej w ciągu 3 miesięcy od dnia upływu kadencji poprzednich władz towarzystwa. W        razie niedokonania wyboru nowych władz w terminie określonym w zdaniu poprzednim na każdym z członków towarzystwa ciąży obowiązek powiadomienia o tym fakcie organu nadzorującego działalność towarzystwa.

 

Walne zebranie członków

§ 18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą towarzystwa.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
 1. określenie głównych kierunków programu działania towarzystwa,
 2. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 3. udzielania zarządowi i Komisji Rewizyjnej absolutorium za okres objęty sprawozdaniem,
 4. wybór zarządu, w tym przewodniczącego, zastępcy, sekretarza oraz skarbnika,
 5. wybór Komisji Rewizyjnej,
 6. odwoływanie członków władz towarzystwa,
 7. uzupełnianie składu władz towarzystwa,
 8. rozstrzyganie odwołań od uchwał o wykreśleniu z listy członków w wypadku przewidzianym w § 11 ust.3,
 9. określenie wysokości składki członkowskiej,
 10. dokonywanie zmian w statucie,
 11. decydowanie o rozwiązaniu towarzystwa,
 12. decydowanie o innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień statutu,
 13. wybór delegatów na Zjad Komitetu Koordynacyjnego, który odbywa się co 3 lata;
 14. decydowanie o innych sprawach towarzystwa nie zastrzeżonych postanowieniami statutu do kompetencji innych władz towarzystwa.

 

§ 19

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez zarząd i jest poświęcone w szczególności sprawom wymienionym w § 18 ust. 2 pkt a, b, c,  d i e.
 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje zarząd:
 1. z własnej inicjatywy,
 2. na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,
 3. na pisemny wniosek 1/3 liczby członków towarzystwa.

 

§ 20

 1. Jeżeli ust. 2 nie stanowi inaczej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwały zwykłą większością głosów bez względu na liczbę członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.
 2. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania towarzystwa Walne Zebranie Członków podejmuje bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Jeżeli Walne Zebranie Członków nie może podjąć uchwał, o których mowa w ust. 2 z powodu braku wymaganego kworum zwołuje się w ciągu miesiąca kolejne Walne Zebranie Członków, na którym można podjąć te uchwały bezwzględną większością głosów niezależnie od liczby obecnych na nim członków uprawnionych do głosowania.
 4. Jeżeli w oznaczonym terminie kwalifikowane 2/3 ogółu członków nie jest obecnych, to po upływie pół godziny zebranie jest prawomocne bez względu na ilość obecnych. Walne Zebranie obraduje z ogólnie przyjętymi zasadami parlamentarnymi.

 

Rozdział 5

Zarząd towarzystwa

§ 21

 1. Zarząd składa się z 10 członków.
 2. Liczbę członków zarządu ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Skład zarządu towarzystwa:
 1. przewodniczący
 2. wiceprzewodniczący
 3. sekretarz
 4. skarbnik
 5. członkowie
 1. Zarząd wybiera spośród siebie, na posiedzeniu zarządu, przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza, skarbnika oraz członków zarządu. Zarząd ma prawo dobierania członków w razie zaistnienia wakatów.
 2. Wszyscy członkowie zarządu są wybierani na okres 2 lat i mogą być wybierani na dalsze kadencje.
 3. Członkowie władz nie pobierają wynagrodzenia za pełnione przez nich funkcje.

 

§ 22

 1. Do kompetencji zarządu należy:
 1. kierowanie bieżącą działalnością towarzystwa,
 2. reprezentowanie towarzystwa na zewnątrz,
 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
 4. przyjmowanie i wykreślanie z listy członków,
 5. zarządzanie majątkiem towarzystwa,
 6. ustalanie budżetu towarzystwa,
 7. podejmowanie decyzji w innych sprawach, jeżeli wynika to z postanowień statutu,

 

§ 23

 1. Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb ale nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Uchwały zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jego członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos jego zastępcy. W przypadku nieobecności przewodniczącego i zastępcy decyduje głos sekretarza.

 

Komisja Rewizyjna

§ 24

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków, w tym przewodniczącego i sekretarza.
 2. Liczbę członków Komisji Rewizyjnej ustala Walne Zebranie Członków.
 3. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu po jego wyborze.
 4. W skład Komisji Rewizyjnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział w posiedzeniach zarządu.

 

§ 25

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej towarzystwa.
 2. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
 1. przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli gospodarki finansowej towarzystwa,
 2. kontrola przynajmniej raz w roku stanu majątku oraz sposobów zarządzania tym majątkiem przez zarząd,
 3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania uchwał Walnego Zebrania Członków przez zarząd,
 4. przedkładanie Walnemu Zebraniu sprawozdania oraz wniosków w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi,
 5. zwoływanie Walnego Zebrania Członków w przypadku określonym w § 19 ust.3/b

 

§ 26

 1. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
 2. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby jej członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności głos sekretarza.

 

Rozdział 6

Majątek i fundusze towarzystwa

§ 27

 1. Majątek towarzystwa powstaje z:
 1. wpływów ze składek członkowskich;
 2. wpływów z darowizn, spadków i zapisów;
 3. wpływów z dotacji;
 4. wpływów z działalności statutowej;
 5. ofiarności publicznej;
 6. innych źródeł.

 

§ 28

 1. Towarzystwo nie może prowadzić działalności gospodarczej.
 2. Dochody z działalności towarzystwa służą realizacji jego celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków towarzystwa.

 

§ 29

 1. Do składania w imieniu towarzystwa oświadczeń woli i podpisywania dokumentów upoważnieni są  przewodniczący z jednym z członków zarządu, działający łącznie.

 

Rozdział 7

Zmiana statutu i rozwiązanie towarzystwa

§ 30

 1. Zmiana statutu i rozwiązanie towarzystwa wymagają uchwały Walnego Zebrania członków podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków.
 2. W razie podjęcia przez Walne Zebranie członków uchwały o rozwiązaniu towarzystwa, Walne Zebranie zadecyduje o przeznaczeniu majątku i powoła komisję likwidacyjną.
 3. Uchwała Walnego Zebrania członków o przeznaczeniu majątku towarzystwa wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.
 4. W uchwale o rozwiązaniu towarzystwa wyznacza się likwidatora oraz określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku.

 

Statut powyższy został przyjęty na Zebraniu Założycielskim Towarzystwa Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w dniu 9 grudnia 2012